Industrial Park La Puerta 4
  • Industrial Park La Puerta 4:25,000 sq.m.
  • PHASE 1:4,200 m2
  • PHASE 2 :15,300 m2
  • LOCATION:Santa Catarina N.L.